Image

Actueel


Dinsdag 12 november 2019.       

Vandaag heeft de Initiatiefgroep, samen met het bestuur van de Stichting, in Den Haag een officiële Petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Petitie is een krachtig pleidooi voor het realiseren van een Monument als erkenning van het geweld dat zich heeft voorgedaan in de Nederlandse Jeugdzorg van 1945 tot heden.

Zes Kamerleden hebben de Petitie in ontvangst genomen. Afspraken met een drietal Kamerleden volgen als voorbereiding op het debat met de minister over het rapport van de commissie de Winter.

Hieronder vindt u de tekst van de Petitie.

Petitie Erkenning Geweld in de Jeugdzorg

Boendy, Djoey, Naomi, Huig en Hans in de Tweede Kamer

26 november 2019

Op verzoek van het Projectteam Opvolging Aanbevelingen De Winter van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we als Initiatiefgroep en bestuur, in overleg geweest op het Ministerie om onze Petitie toe te lichten. Het was een verhelderend gesprek over de vele betekenissen van het Monument en over hoe via het Monument het verleden van het Geweld in de Jeugdzorg verbonden is met de noodzaak om huidig geweld te stoppen en toekomstig geweld te voorkomen. De onderwerpen daarover in onze Petitie zijn besproken en we hebben afspraken gemaakt voor het vervolg van onze bijdrage aan het werk van het Projectteam voor de Ministers de Jonge en Dekker. Voor meer informatie hierover, zie de Facebookpagina van de Initiatiefgroep:

https://www.facebook.com/groups/2411198235582678

11 december 2019

Mail ontvangen van de voorzitter van het bestuur van lotgenoten organisatie Stichting Revief met steun voor ons initiatief.

7 januari 2020

Op bezoek geweest bij de initiatiefneemster van Stichting voor Ons, een andere lotgenoten organisatie, die ook laat weten ons initiatief te ondersteunen.

16 januari 2020

Een afspraak met Micha de Winter, de voorzitter van de commissie, die tijdens het gesprek laat weten dat hij, op ons verzoek, deel wil nemen aan ons Comité van Aanbeveling.

Gesprekken Tweede Kamerleden

Op 29 januari hebben we een gesprek gehad met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid GroenLinks en op 6 februari met René Peters, Tweede Kamerlid van het CDA, de partij van Minister Hugo de Jonge.

Beiden lieten weten persoonlijk achter het realiseren van het Monument te staan. Ook zij zien het als een vorm van erkenning en vinden het belangrijk dat er een fysieke, permanente vorm van erkenning gerealiseerd wordt.

Andere onderwerpen zijn ook besproken met beide Kamerleden: het aankomende debat in maart in de Tweede Kamer, de residentiële hulpverlening, het isoleren, hoe het verder moet met de jeugdzorg. Moeilijke onderwerpen waar niet één antwoord op mogelijk is. We hebben benadrukt dat er natuurlijk alles aan moet worden gedaan om moeilijke situaties voor kinderen in gezinnen zo vroeg mogelijk te signaleren, dat zoveel mogelijk moet worden geprobeerd om uithuisplaatsingen te voorkomen en dat er alleen kleinschalige hulpverleningsvormen (pleeggezinnen, gezinshuizen, opvang van vrienden, familie) beschikbaar moeten zijn als een uithuisplaatsing toch niet voorkomen kan worden of toch beter zou zijn.

aanstaande 21 februari 2020

Uitnodiging lotgenotenbijeenkomst melders Commissie De Winter

Vrijdagmiddag 21 februari 2020 in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein

 

Op vrijdagmiddag 21 februari 2020 organiseert het projectteam Opvolging Aanbevelingen Commissie De Winter in samenwerking met lotgenoten(organisaties) en brancheorganisaties in de jeugdhulpverlening, een lotgenotenbijeenkomst in het NBC in Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst wordt de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie De Winter gepresenteerd. Daarnaast is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en presenteren diverse lotgenotenorganisaties zich.

 

Voorlopig programma

15.30 – 16.00 uur:       Inloop

16.00 – 17.00 uur:      Aanvang programma met o.a. presentatie van de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie De Winter aan de aanwezigen. Dit gebeurt door ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming). De uitwerking wordt vrijdag einde middag aan de Tweede Kamer gestuurd.

17.00 – 18.30 uur:      Nazit, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met lotgenoten(organisaties), ervaringsdeskundigen en hulpverleners te praten (indien gewenst). Met een lichte maaltijd.

Wij zijn als Initiatiefgroep en als Stichting uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. We hebben de gelegenheid gekregen om ons op die dag te presenteren aan alle aanwezigen.

Het wordt een spannende dag. Tijdens de bijeenkomst zal blijken of ons Monument als vorm van erkenning en als uitwerking van de eerste aanbeveling van de commissie de Winter naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

23 februari 2020

GROOT NIEUWS!!

Gistermiddag 22 februari 2020 om 18.09 uur ontvingen we een mail van het Projectteam van het Ministerie met de brief die de ministers hebben gestuurd naar de Tweede Kamer als hun reactie op de aanbevelingen van de Commissie de Winter.

In die brief staat als reactie op de eerste aanbeveling over de erkenning van het geweld o.a. het volgende:

“Herinneren

Uw Kamer heeft een petitie ontvangen van de initiatiefgroep ‘Nationaal Monument Geweld in de Jeugdzorg’ (hierna: NMGJ) over het opzetten van een fysiek monument als ontmoetings- en herkenningsplek voor de slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Uw kamer heeft in een commissiebrief verzocht deze petitie van een reactie te voorzien. Hierbij voldoen wij aan dit verzoek.[1] Inmiddels heeft er overleg met initiatiefgroep NMGJ plaatsgevonden en is door de NMGJ ook met een aantal lotgenotenorganisaties over dit voorstel gesproken. De initiatiefnemers hebben aangegeven dit monument zelf te willen realiseren. Zij zien dit als een belangrijke vorm van zelforganisatie en empowerment. Indien het initiatief van de NMGJ op een breed draagvlak bij lotgenotenorganisaties kan rekenen, zijn wij bereid dit initiatief financieel te ondersteunen”.

De steun van de grootste lotgenotengroepen, SKIP, Revief en Stichting voor Ons is in de afgelopen periode al toegezegd. Het Monument gaat er komen! We gaan nu een nieuwe fase in om in nauw overleg met de lotgenotengroepen, met andere belanghebbenden en met de overheid, het Monument daadwerkelijk te realiseren!

Update 23 juni 2020

Najaar congres Brancheorganisaties

In het najaar organiseren de Branche organisaties, in samenwerking met het Projectteam, een (online) congres met als thema ‘Voorkomen van geweld in de huidige jeugdzorg en leren voor de toekomst’.

Het Projectteam heeft de lotgenotengroepen en ook onze Stichting uitgenodigd deel te nemen aan vooroverleg over de opzet en invulling van het congres.

Vrijdag 19 juni jl. heeft dat vooroverleg plaatsgevonden. Onze bijdrage had vooral betrekking op de twee belangrijkste punten die in onze Petitie staan vermeld: meer aandacht en zo nodig onderzoek naar suïcides in de jeugdzorg en de transitie van alle open- en gesloten residentiële instellingen naar kleinschalige hulpverleningsvoorzieningen.

Petitie Jeugdzorgletsel

Een lotgenote, Meike Pankey, heeft het initiatief genomen om bij de overheid te pleiten voor ‘een periodieke hersteltoeslag jeugdzorgletsel’, als aanvulling op de éénmalige compensatieregeling van €5000, die is aangekondigd door de Ministers de Jonge en Dekker. Op 21 februari 2020, toen tijdens de lotgenotenbijeenkomst deze regeling werd medegedeeld, ontstond er heel veel verontwaardiging over deze regeling. Velen hebben zich die middag erg geschoffeerd gevoeld en opnieuw niet erkend in de trauma’s en schade die het geweld in de jeugdzorg bij hen heeft veroorzaakt. In de periode daarna is die boosheid alleen maar gegroeid. Alle lotgenotengroepen hebben blijk gegeven van hun verontwaardiging over deze regeling.

Als Initiatiefgroep/Stichting ondersteunen we het initiatief van Meike en we hebben de petitie ondertekend. We roepen iedereen op om hetzelfde te doen: www.jeugdzorgletsel.nl

Het Koershuis

Het Koershuis is als federatie van lotgenotengroepen nog steeds in een proces van oprichting.

Er is nu een procedure gestart om het bestuur samen te stellen. Geïnteresseerden worden verzocht te solliciteren op verschillende bestuursfuncties. Vanuit het Koershuis zijn we gevraagd dit mee te delen op onze website:

Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die slachtoffer zijn of geweest zijn van enige vorm van psychische, fysieke en/of seksuele mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie. We zoeken BESTUURSLEDEN (onbezoldigd) voor de federatie in oprichting.

Meer informatie zie www.koershuis.eu

Het Monument

In de afgelopen maanden zijn we, ook gedurende de coronacrises, doorgegaan met het realiseren van het Monument:

  • Samenwerking is op gang gekomen met TLU Landschapsarchitecten in Utrecht. Zij hebben een gedetailleerde raambegroting gemaakt voor de bouw van het Monument. De raambegroting is verstuurd naar het Projectteam. De inzet en ondersteuning door TLU van ons als Initiatiefgroep en Stichting is onderdeel van de raambegroting.
  • We zijn nu met TLU een portfolio voor het Moment aan het samenstellen. Met teksten en afbeeldingen zal het ontwerp van het Monument, de betekenissen van het Monument, locatie en datum van onthulling worden toegelicht.
  • Met de portfolio gaan we in de komende twee maanden in gesprek met lotgenotengroepen en individuele lotgenoten om hen te informeren over de ontwikkelde ideeën en het ontwerp. De uitkomsten van deze informatieronde zullen worden toegevoegd aan de raambegroting, waarna de financieringsaanvraag voor het Monument bij de Ministeries wordt ingediend. Onze verwachting is dat daarna de toekenning van de financiering van de bouw van het Monument snel rond zal zijn.
  • Binnen een aantal weken hopen we samen met TLU in gesprek te kunnen gaan met de gemeente Ede om te overleggen over de mogelijkheid om in Lunteren een geschikte plek voor het Monument te vinden.

Zodra de portfolio klaar is, zal hij uiteraard meteen te zien zijn op onze website.

Tot dan, hartelijke groet!